Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi
Thứ tư, 03:33Ngày 01/01/2014

- Làm việc hết mình

- Tôn trọng lẫn nhau

- Thân thiện với môi trường

- Tinh thần doanh nghiệp

- Khách hàng làm trọng

- Nghĩ khác biệt, làm cùng nhau

- Công minh, trung thực

^